Overzicht

Nieuwe publicatie: fysiek of hybride beoordelen

  • 12 mei 2023

De NVvP-afdeling Geneesheerdirecteuren heeft in afstemming met de Commissie Kwaliteitszorg het Afwegingskader fysiek of hybride beoordelen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz) opgesteld. Het doel van dit afwegingskader is psychiaters handvatten bieden over de wettelijke kaders waarbinnen hybride beoordelen geoorloofd is en hoe men tot de afweging kan komen over fysiek of hybride beoordelen. Het afwegingskader speelt in op de behoeften vanuit de praktijk. Daarnaast vindt de NVvP dat meer gebruikmaken van technologische ontwikkelingen en digitale/hybride zorg past in de beweging naar passende en duurzame zorg die het integraal zorgakkoord omschrijft.

Het afwegingskader is te vinden op www.nvvp.net/ledennet.